Bewoners van de gemeente Tilburg motiveren tot het vergroenen van hun tuin

In het afstudeerrapport van Robert Drooghmans wordt een goede poging gedaan een plan op te zetten, hoe de bewoners van Tilburg gemotiveerd kunnen worden hun tuinen te vergroenen.

De gemeente Tilburg is sinds 2016 aangesloten bij het landelijk platform ‘Operatie Steenbreek’. Operatie Steenbreek heeft als doel het bodemoppervlak in Nederland te vergroenen. De verharding van de bodem in stedelijk gebied neemt toe. Doordat het klimaat verandert veroorzaakt de verharding van de bodem, ook van particuliere tuinen, een aantal negatieve effecten. Deze effecten zijn een toename aan neerslag met overstromingen tot gevolg, bodemdegradatie en de toename van het stedelijk hitte-eilandeffect. De negatieve effecten worden beperkt door, de klimaatadaptieve maatregel, het vergroenen van particuliere tuinen. Om dit te bewerkstelligen werd de volgende hoofdvraag gesteld in het onderzoek.

Communicatieplan
In het kwalitatieve onderzoek werd middels een case study een antwoord op deze vraag beredeneerd. Deze redenatie komt voort uit data gegenereerd uit interviews, geanalyseerde documenten, observatie, een expertmeeting en een enquête. Middels een doelgroepen-communicatiematrix, zijn deze data geanalyseerd en geconverteerd in resultaten. Deze resultaten dienen als voeding voor het communicatieplan – vanaf hoofdstuk 9 –  (Drooghmans, 2017). Het communicatieplan omvat mogelijke acties voor het motiveren van de bewoners om hun tuinen te vergroenen.

In het onderzoek is gekozen om de bewoners van Tilburg in te delen in vier doelgroepen. Deze doelgroepen zijn gekozen op basis van hun drijfveren en leefstijlen volgens het sociaal-psychologisch Brand Strategy Research model (SmartAgent, 2013). Tevens is onderzocht welke leefstijlen het meest voorkomen per buurt in Tilburg. Elke leefstijl heeft een andere houding ten aanzien van het type tuin dat zij prefereren. Om de houding of het gedrag van de bewoners te veranderen ten aanzien van het type tuin, moet voor elke leefstijl een communicatiemiddel worden gedefinieerd. Door per leefstijl de motieven, weerstanden en omgevingsfactoren te benoemen kan aan elke leefstijl een toepasselijk communicatiemiddel gekoppeld worden.

Gerichtere acties
Door de verdeling van vier doelgroepen kan per leefstijl, en dus ook per buurt, een andere aanpak per communicatiemiddel worden geformuleerd. De theorie is dat op deze manier gerichtere acties worden opgezet. Hierdoor worden de bewoners beter bereikt zodat zij hun tuinen gaan vergroenen.

Het advies van Robert Drooghmans is geschreven, rekening houdend met de beginfase waarin Operatie Steenbreek in Tilburg zich bevindt.

De strategie wordt in zijn geheel beschreven aan de hand van een communicatie- actieplan. Het is belangrijk het nut van groene tuinen te communiceren naar de bewoners. Ook bewustwording van klimaatadaptatie moet beter bij de bewoners. Elke leefstijl heeft een andere aanpak per communicatiemiddel nodig om dat te bewerkstelligen. Motieven aanreiken en weerstanden wegnemen met betrekking tot het vergroenen van een tuin zal bewoners helpen in het motiveren hun tuin daadwerkelijk te vergroenen. Ook burgerparticipatie is van belang om de acties van Operatie Steenbreek succesvol te laten verlopen.

Download hier het onderzoek is