Criteria Steenbreektrofee

Het initiatief voor de Steenbreektrofee wordt beoordeeld aan de weging van de volgende criteria:

 1. Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
 2. De creativiteit van de inwoners in de projecten;
 3. Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);
 4. Het stimuleren van de bodembiodiversiteit (tuinbezitters en professionals);
 5. Het stimuleren van de biodiversiteit;
 6. Het ontstenen van de private en publieke ruimten;
 7. Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, droogtebestrijding en hittestress);
 8. Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen en kantoorgebieden;
 9. De mate van integrale benadering, waarin groen en water integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen;
 10. De mate waarin de buurt, gemeente en regio verschillende functies en waarden van groen gecombineerd benutten voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevingskwaliteit;
 11. De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het opbouwen van een groennetwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropoolgedachte);
 12. Het project/initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende ruimten;
 13. De trofee wordt toegekend aan innovatieve gerealiseerde projecten die tot concrete vergroening hebben geleid. Dit kan zijn op diverse schaalniveaus (straat, buurt, wijk, dorp, stad);
 14. Tot slot: de samenwerking bij de uitvoering tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners, ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie en dergelijke) moet centraal staan.