Ecologisch bermbeheer in gemeente Gennep

De komende zes jaar gaat idverde samenwerken met gemeente Gennep om het bermbeheer in de gemeente anders in te vullen. Gezamenlijk wordt het bermbeheer zo vormgegeven, dat daarmee een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de 17 vastgestelde Global Goals. Zo zal het onder andere gaan bijdragen aan het herstel van ecosystemen en biodiversiteit, en aan de klimaatmitigatie- en adaptatieopgave.

De gemeente Gennep heeft gekozen voor een nieuwe manier van aanbesteden; de Rapid Impact Contracting methode (RIC). Waarbij aanbestedingen voor bermbeheer normaal gesproken vaak met een RAW-bestek wordt gewerkt, wordt er met de RIC methode op zoek gegaan naar een samenwerkingspartner die aansluit bij een Programma van Ambities. Verschillende groenbedrijven hebben hun visie, kunde en plan van aanpak ingestuurd om de opdracht voor het bermbeheer te verkrijgen. Een team vanuit idverde Realisatie, vestiging Venray en idverde Advies, vestiging Roermond heeft de definitieve gunning gekregen. Met behulp van de RIC methode, ontwikkeld en ondersteund door KplusV, wordt idverde Advies en idverde Realisatie meer betrokken bij de maatschappelijke rol. Door de nieuwe samenwerking wordt het biodivers bermbeheer naar een hoger niveau getild.

Ambities biodivers bermbeheer
Één van de ambities is een maximale bijdrage aan herstel van ecosystemen en biodiversiteit. Door het versterken van de lokale flora en fauna, het aanleggen van ecologische verbindingszones en het inzetten op natuurvolgend maaibeheer wordt een maximale bijdrage geleverd aan Global Goal 15. De tweede ambitie van de gemeente Gennep is het aanpakken van klimaatverandering, oftewel Global Goal 13. De gemeente zet in op een klimaatrobuuste omgeving en probeert de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren.

Global Goal 11 gaat over veilige en duurzame steden, waarbij een goed balans wordt gezocht tussen verkeersveiligheid, duurzaamheid, ecologie en het sociale domein. Er wordt zoveel mogelijk ingezet op ecologisch bermbeheer. Op plekken waar het niet anders kan, wordt het reguliere maaibeheer ingezet. Bij alle ambities is het van belang dat er een effectieve samenwerking is tussen de betrokken partijen.

Advies en uitvoering
idverde Advies adviseert de gemeente in het maken van belangrijke keuzes over het behalen van de ambities. idverde Realisatie gaat de inrichting van het bermbeheer uitvoeren en onderhouden. Resultaten worden gemonitord en plannen worden waar nodig bijgesteld. Gedurende de looptijd van het contract wordt er een optimale bijdrage geleverd aan de belangrijke opgaven van deze tijd. Door de specialistische kennis van idverde Advies en idverde Realisatie samen te brengen met de ambities van de gemeente Gennep en de inbreng van de stakeholders, wordt er gewerkt aan een duurzame groene buitenruimte die past bij de gemeente en haar inwoners.