Enquête ecologie en klimaat

CROW, NL Greenlabel en Platform31 willen in opdracht van de ministeries van LNV en BZK beter inzicht krijgen in de wijze waarop gemeenten een integrale aanpak hanteren bij het vergroenen en het klimaatbestendig maken van hun dorpen en steden. Om dit inzicht te verkrijgen zijn een tweetal enquêtes gemaakt voor gemeenteambtenaren die het werkveld ecologie en/of klimaat in portefeuille hebben.

Met de uitkomsten van de ecologie enquête wordt in kaart gebracht welke kennis nodig is maar ook wat er nog ontbreekt voor een integrale aanpak voor vergroenen bij gemeenten. En die aansluit op de bijbehorende werkprocessen van betrokken professionals (zoals openbare ruimte, stedenbouwkundigen, verkeerskundige ontwerpers, gebiedsontwikkelaars, beheerders en stadsecologen).

Enquête ecologie
De enquête bestaat uit enkele gesloten en een aantal open vragen. Het invullen van deze enquête kost ongeveer 20-30 minuten.

Enquête klimaat
Klimaatverandering heeft invloed op onze leefomgeving. Veel gemeenten zijn bezig om te kijken hoe zij maatregelen in de openbare ruimte kunnen treffen om minder last te hebben van hitte, droogte en wateroverschot. Met deze enquête wil CROW verkennen in hoeverre het lukt om daadwerkelijk maatregelen te treffen in de buitenruimte, wat eventuele problemen daarbij zijn en hoe CROW en haar samenwerkingspartners kunnen helpen. De antwoorden worden gebruikt om invulling te geven aan een landelijk kennisprogramma voor klimaatadaptatie. Deze enquête bevat totaal 17 (grotendeels) meerkeuzevragen. Invullen duurt ongeveer 6-8 minuten.

Deelnemen aan de enquête is mogelijk tot uiterlijk 15 december 2020. Alvast bedankt voor ieders medewerking.

Terug naar nieuwsoverzicht