Folder: Werk mee aan herstel van de bodem

De afnemende bodembiodiversiteit heeft drastische gevolgen voor de samenleving en de economie. Denk aan wateroverlast in stedelijk gebied, hittestress, bomen en struiken die verdrogen en bijvoorbeeld de opmars van de eikenprocessierups, die op veel plekken onder andere door gebrek aan natuurlijke vijanden kan uitgroeien tot een plaag voor de mens. Het nut en de noodzaak van herstel van het bodemleven is samengevat in een nieuwe folder van Stichting Steenbreek.

Gemeenten, waterschappen, provincies, hoveniers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, bedrijfsleven: iedereen kan een bijdrage leveren aan het herstel van het bodemleven in Nederland. De ondergrond staat onder druk door de toenemende rode functies boven- en ondergronds. Is het wel mogelijk om gezien de urgentie van het bouwen van woningen en daarmee de verdichting van steden, rekening te houden met de bodem, bodemkwaliteit en biodiversiteit? Bij het juiste beheer kan de bodem onze grootste bondgenoot zijn in de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Lees in de folder Werk mee aan herstel van de bodem hoe professionals in het werkveld een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van het bodemleven in Nederland.

Herstel bodemleven
De bodem is de bakermat voor het leven en er is geen leven boven de grond als het leven in de bodem dood is. Een kwart van alle biodiversiteit leeft in de bodem en veel van de soorten boven de grond zijn daar afhankelijk van. Als het bodemleven verdwijnt, dan zie je dat bovengronds terug. Dat de bodem belangrijk is voor de biodiversiteit is al langer bekend; een gezonde bodem vol leven is echter ook onontbeerlijk om de gevolgen van het veranderende klimaat weerstand te kunnen bieden. De bodem speelt een belangrijke rol in klimaatadaptatie; een gezonde bodem kan veel water opnemen en vasthouden zodat het ook in droge tijden langer beschikbaar blijft. Bovendien zorgen de bodemeigenschappen voor directe zuivering van het water. Bij het juiste beheer kan de bodem ook een bijdrage leveren aan klimaatmitigatie door het vastleggen van CO2.

Onder het Maaiveld
Diverse organisaties maken zich ernstig zorgen over de afnemende bodemkwaliteit; daarom werken IUCN NL, NIOO-KNAW, De Vlinderstichting en het Centrum voor Bodemecologie samen in het programma Onder het Maaiveld om een structurele verandering in de omgang met de bodem te bewerkstelligen.