Gemeente Opsterland: Doarpstún Bakkefean

Doarpstún Bakkefean vormt een onderdeel van “Duurzaam Bakkeveen”. Begin 2017 is dit concept ontstaan als bundeling van een breed scala aan initiatieven gericht op het stimuleren van een Positieve Gezondheid. Dit is het model wat door Machteld Huber wordt gepropageerd. Enkele groepen zijn actief in het bij elkaar brengen, het verbinden van mensen door gezamenlijk doelgerichte activiteiten te ontplooien.

Dit project is een bewonersinitiatief, waarin is samengewerkt met Gemeente Opsterland, Plaatselijk belang Bakkeveen, Bloeizone Bakkeveen, verschillende buurtverenigingen, Natuurferiening Bakkefean en volkstuinvereniging de Twakamp.

Doarpstún Bakkefean beoogt de verbinding tussen en activering van mensen te zoeken, maar ook daadwerkelijk een bijdrage leveren aan het fysieke leefmilieu van mens en dier in Bakkeveen door middel van verscheidenheid in het groen. In onderhavig projectplan wordt richting en inhoud aan dit streven gegeven.

Doelstelling van Doarpstún Bakkefean
De doelstelling van Doarpstún Bakkefean bestaat uit 2 fasen, die elkaar moeten versterken.

 1. Bewustwording creëren voor de meerwaarde van een meer natuurlijke, gevarieerde samenstelling van het groen en de invloed hiervan op het dagelijks welzijn.
 2. Meer biodiversiteit en meer “groen” in Bakkeveen (postcodegebied 9243) binnen een periode van 5 jaar.

Hoe bereiken we dit?
De doelstelling groeit niet vanzelf. Dat moet worden georganiseerd, zodat er een gemeenschappelijk draagvlak ontstaat. Er moet sturing zijn: een commissie onder Plaatselijk Belang. Deze commissie moet mensen enthousiast maken voor de aanpak van een “groen dorp”: een dorp met minder stenen, veel verscheidenheid in groen voor een gezonde biodiversiteit voor mens en dier (en plant). Er wordt van “aanjagers gebruik gemaakt om naast bewustwording ook energie vrij te maken bij de bevolking voor dit energieke project. De uitvoering moet immers voor een groot deel door de inwoners van Bakkeveen zelf gerealiseerd worden.

Commissie Doarpstún Bakkefean
De commissie is in februari 2018 opgericht en valt onder de auspiciën van Plaatselijk Belang. De personen in de commissie hebben affiniteit met “Doarpstún Bakkefean” en zijn zich bewust van de noodzaak van biodiversiteit en hebben oog voor het verminderen van het versteende oppervlak in tuinen. De commissie is aangevuld met de volgende organisaties: Sociaal Cultureel werk, Natuerferiening Bakkefean, Volkstuinvereniging “De Twakamp”, Gemeente Opsterland. De commissie blijft actief tot bovenstaand doel gerealiseerd is.

Creëren bewustwording.
Voor het slagen van het project is het belangrijk dat de inwoners zich bewust zijn van de problematiek en oplossingsrichtingen. Hiertoe gaat de commissie de volgende activiteiten uitvoeren (deels in gang gezet):

 • Dorpsgerichte voorlichting en informatie via lokale media: Dorpskrant De Slûswachter, www.bakkeveen.nl; Facebook Bakkeveen en Facebook Doarpstún Bakkefean.
 • Verzorgen van gezamenlijke dorpslezing(en) en -cursussen; o.a. keuzes van te gebruiken planten, bomen en struiken.
 • Locatiebezoek naar aanleiding van vragen en tips.
 • Inventariseren van de behoeften van de inwoners.
 • Excursies zoals rondleidingen door het dorp in voor- en najaar.
 • Gezamenlijke inrichtingsvisie (gemeentelijk) groen:
 • geleidelijke omvorming van traditioneel naar meer natuurlijk groen,
 • samenwerking publieke en private eigenaren en kijkgroen, recreatief groen, biodiversiteit, educatief groen. Participatie in gang zetten in elke buurt (d.m.v. doarpstún-ambassadeurs).

De uitdaging bestaat eruit om binnen een aantal jaren met de dorpsbewoners de biodiversiteit in het groen Bakkeveen zo om te vormen dat de flora en fauna in het dorp versterkt is en dat de inwoners zich er prettiger (gezonder) bij voelen; een project waar de inwoners van Bakkeveen trots op kunnen zijn.

Uitvoering
De bewustwording is gaande, de plannen voor de inrichting van groene ruimtes in publieke en particuliere terreinen zijn op diverse plaatsen in het dorp uitgevoerd of zijn een nog lopend traject.

 • Cursussen zoals: tuin ontwerpen, maken beplantingsplan, snoeicursus, tuinieren zonder gif, etc.
 • Jaarlijkse stekjes en planten ruildag in het voorjaar tijdens de Crea- & Smulmarkt.
 • Kinderen via de scholen betrekken bij inrichting van de schoolpleinen d.m.v. het invoeren van het concept “de makkelijke moestuin”. Samen met de volkstuin de Twakamp
 • Gebruiksmogelijkheden van het openbaar groen vergroten. Spelen, bewegen, leren in het groen voor oud en jong mogelijk maken o.a. door aankleden van wandelpaden, speeltuinen met eetbaar groen etc.
 • Tuinen en erven zowel binnen als buiten de bebouwde kom een groener aanzicht gegeven.
 • Voor het onder de aandacht brengen van haar activiteiten zijn er voorlichtingsbijeenkomsten en worden inwoners voorgelicht via de Slûswachter, buurtverenigingen en mond tot mond. Voor de uitvoering worden onder meer scholen ingeschakeld en worden plantdagen georganiseerd.
 • Commissie Doarpstún en gemeente Opsterland trekken samen op bij de inrichting en omvorming van het gemeentelijk groen.
 • In een 6-tal straten de sleetse gemeentelijke beplanting vervangen met medewerking van de bewoners door vaste planten. De bewoners zijn medeverantwoordelijk voor het onderhoud aan de beplanting.
 • Het aanplanten van ca 70.000 biologische bloembollen.
 • Uitdelen van ca 1000 bloembollen pakketten tijdens de corona lockdown.
 • Uitdelen van vlinderstruiken aan leerlingen van groep 8 van de basisschool.
 • Uitdelen van Cosmea’s en stokrozen in diverse straten.
 • Zaag door die buis, laat het regenwater niet verdwijnen door het riool.
 • Een peer voor een toffe peer.
 • Iedere maand informatie over de uitvoering en nuttige tips via de website en de Sluswachter.

Dit project is ingezonden voor deelname aan de Steenbreektrofee verkiezing van 2022.