Natuurontwikkeling: een positieve impuls voor de regio

Waterdunen is een 350 hectare groot natuur- en recreatiegebied in aanbouw en ligt op de grens van land en zee. Het project is oorspronkelijk ontstaan vanuit noodzakelijke kustversterking. De kust landinwaarts werd met een klimaatduin versterkt, daarom moest een camping plaatsmaken.

De recreatieondernemer zag mogelijkheden om dit om te buigen in een kans voor kwaliteitsverbetering. Stichting Het Zeeuwse Landschap was tegelijk op zoek naar een gebied waar grootschalige zilte natuurontwikkeling mogelijk was. Samen gaven zij de aanzet tot het project Waterdunen.

In het voormalig agrarisch gebied bepalen nu eb en vloed de natuur. Om getijdenwerking en de vorming van nieuwe natuur mogelijk te maken, is een getijdenduiker aangelegd. Dit is een doorlaatmiddel waardoor het zoute water uit de Westerschelde het gebied tweemaal per dag in- en uitstroomt. Voor bezoekers een boeiend schouwspel. Door de constante wisseling van hoog en laag water, ziet het landschap van schorren, kreken, zand- en slikplaten er ieder uur anders uit. Waterdunen is door de gunstige ligging en het optreden van eb en vloed rijk aan voedsel voor passerende vogels.

Positieve impuls voor de regio
Waterdunen is een gezamenlijk project van provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, stichting Het Zeeuwse Landschap, Molecaten en gemeente Sluis. Het project heeft als belangrijk doel een bijdrage leveren aan de economische versterking van West-Zeeuws-Vlaanderen. Kansen worden vooral gezien in het stimuleren van de economie en de verbetering van omgevingskwaliteiten zoals natuur, landschap, cultuurhistorie en de leef- en recreatieomgeving. Waterdunen is het bewijs dat Zeeland anders met water omgaat. Ondanks de verschillende belangen hebben de samenwerkende partijen laten zien dat kustversterking, natuur en recreatie samen kunnen gaan. Dit leidt tot nieuwe natuurontwikkeling en geeft een positieve impuls voor de regio.

12X Groener
Deze film maakt onderdeel uit van de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit, het bevorderen van de gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. De komende maanden staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuur inclusieve samenleving tot norm te stellen. Zie ook www.degroenestad.nl/12xgroener.