Gemeenten gezocht die mee willen doen aan onderzoek

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft het door Wageningen UR samen met de Vereniging Stadswerk ingediende projectvoorstel over – “Welzijn in tijden van verdichting en klimaatverandering: houdt klimaatgroen de stad leefbaar?”  – toegekend.

De initiatiefnemers van dit voorstel zijn met enige spoed op zoek naar gemeenten die aan het project willen meedoen en ook een financiële bijdrage kunnen leveren. Wellicht kunt u of een collega op basis van onderstaande informatie dit in eerste overweging nemen.

Over het project
Het project richt zich op de vraag of nature-based solutions voor het klimaatbestendig maken van de stad geneigd zijn voor te sorteren op bepaalde typen groen, met daarbij de vraag of die typen groen tegelijkertijd de andere voor het welzijn van stedelingen belangrijke functies kunnen vervullen (o.a. beweegruimte, ontmoetings- en ontspanningsruimte). Daarbij wordt als verdieping onderzocht welke typen (gemeentelijk) groen, met welk beheerregime, met name van belang zijn voor dit welzijn, om de bovenstaande vraag beter te kunnen beantwoorden.
Samengevat: kan hetzelfde groen zowel bijdragen aan klimaatadaptatie als aan welzijn en gezondheid van de mensen die wonen en werken in de stedelijke omgeving, en welk groen is dit dan?

Voorwaarde van de subsidietoekenning is dat er dit jaar een start wordt gemaakt. Dat houdt in dat de initiatiefnemers dan ook de cofinanciering van het project op orde moeten hebben, en dat de samenwerkingsovereenkomst door alle partijen getekend moet zijn. Een aantal partijen zijn al aangehaakt, zowel vanuit de groene als vanuit de gezondheidskant:

  • Vereniging Stadswerk Nederland (penvoerder)
  • Stichting De Groene Stad
  • Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG)
  • Landelijk Contact Gemeentelijk Welzijnsbeleid (LCGW)
  • Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL; onderzoekpartner)

De initiatiefnemers zoeken nog gemeenten die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, en hier samen met hen en andere gemeenten aan willen werken. Het gaat om zowel actieve inbreng in het project (‘in kind’-bijdrage) als om een cash bijdrage. Mogelijke voordelen van de deelname aan dit project voor uw gemeente zijn:

  • Het project mede verder vormgeven, zodat vragen vanuit uw gemeente goed aan bod komen (een en ander uiteraard binnen het kader van het projectplan)
  • Samen met andere gemeenten en kennispartners vraagstukken oppakken die verband houden met de centrale onderzoeksvraag, bijvoorbeeld over hoe groen voor gezondheid en welzijn het beste meegenomen kan worden in omgevingsvisies en -plannen (‘in kind’-bijdrage)
  • Gedetailleerd inzicht in de samenstelling van het groenaanbod voor de inwoners van uw gemeente, ruimtelijk gespecificeerd tot op buurtniveau
  • Meer inzicht in de baten van met name gemeentelijk groen voor het welzijn van bewoners, in relatie tot de hiervoor gemaakte kosten

Het streven is minstens vijf gemeenten te vinden die bereid zijn ieder 15.000 Euro (excl. BTW) cash bij te dragen, verspreid over vier jaar (2021-2024), bijvoorbeeld 3.750 euro per jaar. Maar het financiële beloop over de vier jaar is flexibel: hierover kunnen afspraken worden gemaakt (maatwerk). Daarnaast wordt per gemeente een ‘in kind’-bijdrage (personele inzet) gevraagd van zo’n 200 uur, verspreid over vier jaar (uitgaande van vijf deelnemende gemeenten). Naast de inhoudelijke bijeenkomsten (zie hierboven), vallen ook werkzaamheden met betrekking tot de aanlevering van data uit het groenbeheerplan voor dit project hier onder, evenals het lezen en eventueel becommentariëren van conceptrapporten en het uitzetten van resultaten bij collega’s en op andere manieren bijdragen aan de verspreiding van de uitkomsten.

Mocht de inhoud van dit bericht uw interesse gewekt hebben, dan sturen de onderstaande initiatiefnemers het projectvoorstel graag aan u toe. Ook voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen.