Randvoorwaarden

Het initiatief dient te voldoen aan:

 1. Communicatie en participatie
  1. – Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
  1. – De creativiteit van de inwoners in de projecten;
 2. Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);
 3. Het stimuleren van de biodiversiteit;
 4.  Het ontstenen van de private en publieke ruimten;
 5.  Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, waterbuffers en hittestress);
 6.  Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen van de gemeente;
 7.  De mate van integrale benadering, groen en water als integraal onderdeel van stadsontwikkeling;
 8.  De mate waarin verschillende functies en waarden van groen in samenhang worden benut voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevingskwaliteit;
 9. De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het opbouwen van een groen netwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropool gedachte);
 10. Het project / initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende ruimten;
 11. Tot slot: de samenwerking tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners, ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie e.d.) moet centraal staan.