Regeling rijksbijdrage voor klimaatadaptatie van start

Decentrale overheden kunnen sinds 24 januari voorstellen indienen voor een rijksbijdrage voor klimaatadaptatie. Waterschappen, gemeentes en provincies kunnen tot 15 maart voorstellen voor pilotprojecten indienen en tot 1 april voorstellen voor procesondersteuning.

Aanleiding voor deze regeling is het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Op 20 november hebben Rijk, gemeentes, provincies en waterschappen dit akkoord ondertekend. Daarin is onder andere afgesproken dat het Rijk de komende twee jaar in totaal 20 miljoen euro extra vrijmaakt ter ondersteuning van de adaptatieaanpak van decentrale overheden.

Pilotprojecten
De extra middelen worden ingezet voor de uitvoering van pilotprojecten,procesondersteuning voor stresstesten en risicodialogen, en kennisontwikkeling.

Informatie
Meer informatie over deze regeling en de mogelijkheden en randvoorwaarden om voorstellen in te dienen, vindt u op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Bron:
Unie van Waterschappen