Spelregels Steenbreektrofee 2019

 1. Alle gemeenten (ook met burger initiatieven), waterschappen, corporaties en gebiedsontwikkelaars uit de aangesloten gemeenten  en provincie(s) die aangesloten zijn bij Stichting Steenbreek kunnen meedingen naar de Steenbreektrofee. De grootte van het project is niet doorslaggevend voor de prijs. Zowel initiatieven die spelen op het niveau van de straat of de wijk,  als initiatieven op niveau van de stad zijn welkom. We zijn op zoek naar innovatieve, gerealiseerde voorbeelden die laten zien waar de Stichting Steenbreek voor staat. Dit onder voorwaarde dat de inzender zich houdt aan de bepalingen zoals hier vastgelegd. Inzendingen, die niet aan de criteria voldoen worden terzijde gelegd.
 2. De inzending moet uitgevoerd zijn en niet nog in de ‘planfase’ zitten.
 3. De jury behoudt zich het recht voor bij onvoldoende kwaliteit van de inzendingen geen winnaar aan te wijzen.
 4. Het project moet zijn vergezeld, van een toelichting van maximaal 3 pagina’s A4 (enkelzijdig, lettergrootte 11) die de volgende informatie moet bevatten: de samenwerking en rolverdeling tussen diverse betrokken partijen, de filosofie achter het ontwerp, de connectie met – en betekenis van het initiatief/project voor de  groenstructuur van de stad, de realisatie/organisatie van de inrichting en het beheer, indien aanwezig een beplantingsplan en een omschrijving van het beheerplan dat ook, in grote lijnen, de gegevens bevat inzake de financiën en het materiaalgebruik.
 5. Bij de beoordeling van het project wordt uitgegaan van de kwalitatieve criteria, die voor deze prijsvraag zijn opgesteld en onverbrekelijk met dit reglement zijn verbonden. Inventiviteit en originaliteit zijn de basisbegrippen. De kwaliteit van het project moet mede zijn bereikt door de professionele samenwerking van de verschillende betrokkenen. Planning, ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud versterken elkaar en leiden tot een verantwoord project. De bevindingen inzake de kwalitatieve criteria zullen in de juryrapporten nader worden toegelicht.
 6. De inschrijving moet vergezeld zijn van een deelnameformulier. Op dit formulier moeten de gegevens van de inzender worden ingevuld, alsmede de namen van de partijen met wie in het betreffende project is samengewerkt. Zendt een inzender meer dan één project in, dan dient elk ontwerp apart te worden verpakt en verzonden. Voor elk project moet dan een nieuw formulier worden ingevuld.
 7. De jury bestaat uit diverse deskundigen. Hier treft u de namen van de juryleden aan. De jury is onafhankelijk van de deelnemers en de organisatie en doet een autonome uitspraak. Als juryleden in de één of ander vorm bij een te beoordelen project zijn betrokken, beoordelen ze de inzending niet mee.
 8. De inzending en deelnameformulier moet uiterlijk 4 oktober 2019 bij het secretariaat van Stichting Steenbreek binnen zijn. Deelnemers ontvangen bericht van ontvangst van hun inzending. De inzendingen worden door de jury getoetst aan de hierboven genoemde voorwaarden, wedstrijdregels en de vastgestelde criteria. De genomineerde projecten worden op locatie bezocht. De beoordeling door de jury vindt plaats in oktober. Bij het locatiebezoek aan de genomineerden moeten in ieder geval de inzender en zo mogelijk één of meerdere leden van het projectteam gerelateerd aan het project aanwezig zijn voor een eventuele toelichting naar aanleiding van vragen van de jury. Met het insturen van het deelnameformulier gaat u als inzender(s) akkoord met een beoordeling door de vakjury.
 9. Indien u eindigt in de top drie bent u bereid om aanwezig te zijn bij de Nationale Groendag d.d. 14 november 2019 in Wageningen. U wordt gevraagd om uw project kort toe te lichten aan het publiek. Daarnaast moeten de inzenders (van de top 3 projecten) bereid zijn om actief aandeel te leveren in de organisatie van ten minste een activiteit, waarin de inspiratie, kennis en ervaring die in het project/initiatief is opgedaan, in Steenbreek verband wordt gedeeld met geïnteresseerden. 
 10. Inzenders krijgen vroegtijdig bericht dat zij zijn genomineerd. Ook wordt dan de datum en tijdstip van het bezoek van de jury aan het project doorgegeven. De definitieve uitslag en de jurybeschrijvingen ontvangen de inzenders na de officiële prijsuitreiking, die plaats vindt op 14 november 2019. De uitslag en motivatie wordt ter publicatie aangeboden aan vaktijdschriften en andere media. Deelnemers ontvangen na afloop een beknopte reflectie van de jury over hun inzending.
 11. Het winnende ontwerp wordt bekroond met de Steenbreektrofee met een winnaarsbord met het logo van Steenbreek, ANWB, Staatsbosbeheer en Stadswerk erop. Elke genomineerde ontvangt een nominatie certificaat.
 12. Alle inzendingen worden eigendom van de stichting Steenbreek en worden niet aan de inzenders geretourneerd. Het auteursrecht van de inzender wordt gerespecteerd.
 13. Over de uitslag van de prijsvraag kan niet worden gecorrespondeerd of anderszins met de organisatoren en/ of jury worden gecommuniceerd. De uitspraak van de jury is bindend. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de uitspraak van de jury eveneens bindend.
 14. Deelname is geheel gratis.
 15. U heeft er geen bezwaar tegen dat het vakblad Groen/Steenbreekspecial en Steenbreek.nl aandacht besteedt aan uw project.
 16. Voor vragen over de prijsvraag kunt u terecht bij het-secretariaat van Stichting Steenbreek via 033 4794050 en info@steenbreek.nl.