Steenbreek werkt samen met provincie Noord-Holland aan biodiversiteit en Groene Stad Challenge

Provincie Noord-Holland heeft zich ook aangesloten bij Stichting Steenbreek. Het is daarmee de achtste provincie die dit initiatief heeft genomen. Eerder al sloten zich diverse gemeenten in Noord-Holland aan bij Steenbreek zoals Haarlem, Alkmaar en Zaanstad. De stichting is verheugd dat nu ook de provincie samenwerking zoekt.

Als extra stimulans daagt de provincie gemeenten uit deel te nemen aan de Groene Stad Challenge, een initiatief van Steenbreek partner NLGreenlabel samen met Sweco en Husqvarna. De Groene Stad Challenge geeft op basis van data-onderzoek inzicht in de huidige hoeveelheid groen en mogelijkheden voor meer groen in de bebouwde kom van gemeenten en maakt dit onderling vergelijkbaar.

De missie van Steenbreek sluit goed aan bij de uitgangspunten van de al 5 jaar lopende inzet vanuit Groen Kapitaal, hét netwerkplatform van de provincie Noord-Holland voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het platform staat voor innovatieve oplossingen die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en gezonde leefomgeving. In het netwerk kunnen de diverse partijen kennis delen, elkaar inspireren en stimuleren. In het dit jaar vastgestelde provinciale Masterplan biodiversiteit is meer aandacht voor biodiversiteit in bebouwd gebied opgenomen. Ook in de stad zijn veel kansen om biodiversiteit te vergroten, wat tegelijk bij kan dragen aan klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Bij uitstek een ambitie om samen met gemeenten, hun inwoners en ondernemers op te pakken.

Biodiversiteit is een van de thema’s waar Steenbreek de komende jaren de focus op legt. Stichting Steenbreek is officieel partner geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om strategisch mee te denken over de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan op het gebied van biodiversiteit.

Beweegredenen
Gedeputeerde Esther Rommel over de beweegredenen voor Noord-Holland om zich aan te sluiten bij Steenbreek en de Groene Stad Challenge: ‘We zien in Noord-Holland al heel veel goede initiatieven voor verbetering van biodiversiteit. Die komen zowel van bewoners als van gemeenten. De coronatijd heeft veel mensen extra bewust gemaakt hoe belangrijk een groene gezonde leefomgeving is. Het is nu een mooi moment om de goede voorbeelden met elkaar te delen. Tegelijk denken we met de samenwerking met de Groene Stad Challenge – met name ook kleinere gemeenten – net die extra steun te bieden. Zij krijgen handvatten voor het verbeteren van de biodiversiteit.”

Regionale bijeenkomsten
Speerpunt in de samenwerking tussen provincie en Steenbreek is het organiseren van regionale bijeenkomsten. Vanuit een opdracht uit het provinciale Masterplan biodiversiteit is de Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland dit al aan het opzetten. Steenbreek-directeur Roel van Dijk: ‘De grote opgaven waarvoor we staan als het gaat om biodiversiteit, klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving kunnen niet alleen op het bordje van de overheid worden gelegd.

Iedereen, van bestuurder en ondernemer tot inwoner, heeft hierin een verantwoordelijkheid. Via de regiobijeenkomsten roepen we gemeenten, GGD, waterschap, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners bij elkaar om te werken aan netwerken waarin ieder zijn taak heeft als het gaat om het vergroenen van de openbare ruimte en bedrijventerreinen, maar ook de tuinen.’

Roel van Dijk zegt blij te zijn dat steeds meer provincies het belang inzien van vergroening en biodiversiteit en daarmee daadwerkelijk aan de slag willen gaan. ‘Wij kunnen daar als Stichting Steenbreek bij helpen.’