Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland

Om bedrijventerreinen te verduurzamen, stelt provincie Zuid-Holland per 1 januari 2021 de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ open. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar. De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen is een nieuwe regeling ter vervanging van de succesvolle subsidieregeling ‘energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland’, die in 2018 voor het eerst werd opengesteld met een subsidieplafond van €1.000.000.

In 2020 is de regeling energie wederom opengesteld met een subsidieplafond van €750.000. De subsidie is positief ontvangen door ondernemers en gemeenten en inmiddels volledig benut. De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland bouwt voort op de regeling energie die hierbij wordt ingetrokken. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting van de regeling energie, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. In de door GS in september 2020 vastgestelde bedrijventerreinenstrategie is de ambitie geformuleerd om de regeling energie te verbreden naar een bredere duurzaamheidsregeling inclusief de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland is vastgesteld op €2.000.000.

Groen en gezond
Vergroening heeft vele positieve effecten: groen en vergroening werken klimaatadaptief (water stroomt beter weg en helpt tegen hitte). Het leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en tevens biedt de regeling betere mogelijkheden tot ontspannen: werknemers en omwonenden kunnen op het bedrijventerrein een ‘groener’ rondje lopen. Bovenstaande ambities komen samen in de nieuwe subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland.

Aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen
De provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Een belangrijke beleidslijn in het provinciale bedrijventerreinenbeleid (‘Bedrijventerreinenstrategie 2020 Zuid-Holland’) is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De ambitie is uitgesproken om de regeling energie te verbreden naar een bredere duurzaamheidsregeling. Ook in de provinciale klimaatadaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is eerder de ambitie uitgesproken om de gebouwde omgeving, waaronder bedrijventerreinen, te vergroenen. Daarnaast is in het energiebeleid (‘Schone energie voor iedereen’, uitvoeringsprogramma 2020-2023) vastgesteld dat de provincie streeft naar 49% CO2 reductie in 2030. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van besparing en duurzame opwek blijft bestaan.

Terugverdieneffect
Voor bedrijven is het vaak niet interessant genoeg om te investeren in duurzame energie, voornamelijk vanwege de lange terugverdientijd. Voor maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie en biodiversiteit (bv. groenstructuren, waterberging) geldt dat er eigenlijk helemaal geen businesscase voor ondernemers is. Hiervoor is een extra stimulans nodig.

Uitgangspunten subsidieregeling
Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren, zijn dit enige basiselementen:

  • Voor maatregelen duurzame energie geldt:(nog steeds) de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. De aanvrager moet aantonen dat er geen haalbare businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar.
  • Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte – hiervoor subsidie aanvragen.

Participatie
De subsidieregeling is tot stand gekomen na consultatie van verschillende partijen. Er is gesproken met gemeenten, parkmanagers en met externe adviseurs.

Bron: www.zuid-holland.nl