Unie van Waterschappen, Entente Florale en Operatie Steenbreek samen actief over klimaat

Per 1 september werken de Unie van Waterschappen en de stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek samen actief aan klimaatadaptatie. De samenwerking bestaat met name uit het delen van kennis, actualiteiten en elkaars netwerk. Doel van de samenwerking is om Nederlanders bewuster te maken van de urgentie van klimaatadaptatie.

Het eerste evenement dat in het kader van de samenwerking plaatsvindt, is de Nationale Groendag op 20 september 2018 in Den Haag. Watergraaf Stefan Kuks, tevens voorzitter van de Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, geeft een inleiding over hoe groen ingezet kan worden voor klimaatadaptief beleid. Ook op andere evenementen, zoals de inspiratie- en kennisdagen van Operatie Steenbreek, krijgt de Unie van Waterschappen de mogelijkheid om zich te presenteren en onderwerpen als de klimaatstresstest en klimaatbestendig bouwen te bespreken.

Samen met anderen
‘Het klimaat verandert in een snel tempo en wateroverlast, droogte en hittestress zijn toenemende bedreigingen. We moeten nu maatregelen treffen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te kunnen bieden. Bijvoorbeeld door water weer de ruimte te geven en de verstening van stedelijk gebied tegengaan door vergroening van straten, gebouwen en tuinen te stimuleren. Het is mooi om de klimaatverandering samen met anderen aan te pakken, waarbij overheden, bedrijven en burgers allemaal hun steentje bijdragen. De samenwerking met Entente Florale en Operatie Steenbreek past hier goed bij’, aldus Dirk-Siert Schoonman, bestuurslid van de Unie van Waterschappen.

Complexe opgave
Voorzitter Jaap Spros van Entente Florale is zeer te spreken over deze samenwerking. ‘We zijn al enkele jaren actief bezig met klimaatadaptatie. Een goed voorbeeld daarvan zijn de criteria van de nationale groencompetitie waar ruimtelijke adaptatie onderdeel van uitmaakt. De inrichting van de buitenruimte bepaalt in sterke mate in hoeverre een stad of dorp klimaatbestendig is. Door samen met de Unie van Waterschappen kennis te benutten en op te trekken, proberen we overheden, bedrijfsleven en burgers te betrekken bij de bewustwording rondom dit thema.’ Wout Veldstra, voorzitter Operatie Steenbreek, vult aan: ‘Klimaatadaptatie is niet enkel een opgave voor de overheid. Als je bedenkt dat ongeveer 40% van de stedelijke oppervlakte in bezit is van particulieren en 30% van de tuinen voor meer dan de helft is bestraat, dan is het de moeite om bewoners te betrekken bij de klimaatopgave. Ik ben dan ook enthousiast over deze samenwerking om samen met de Unie van Waterschappen ook de burger te betrekken bij deze complexe opgave.’