Operatie Steenbreek motiveert

Op 4 november vond in Amersfoort de halfjaarlijkse kennis- en netwerkbijeenkomst plaats van Operatie Steenbreek. Het doel hiervan is om kennis te delen over de nadelige gevolgen van de verstening van de particuliere tuin. Alsook om inspiratie op te doen over wat er aan activiteiten plaatsvindt in de diverse gemeenten om bewoners te enthousiasmeren hun tuin te vergroenen.

Vanuit de overheid vertelde Garmt Arbouw namens het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie over het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de ruimtelijke inrichting van stedelijke gebieden in  Nederland. Het programma is in gesprek met zowel publieke als private partijen over hun bijdragen aan dit doel en kijkt daarbij naar zowel de hogere als de lagere ruimtelijke schaalniveaus. Garmt Arbouw benadrukte dat de particuliere tuin belangrijk is, omdat bewoners daar zelf een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatbestendigheid van de stad. ‘Komende jaren wordt dat echt een issue.’

Natuurlijke Alliantie
Wethouder Menno Tigelaar van de gemeente Amersfoort, een van de van de aangesloten gemeenten bij Operatie Steenbreek, gaf aan dat er in Amersfoort wordt gewerkt met de Natuurlijke Alliantie om nadelige gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De Natuurlijke Alliantie is een methode om bodem, water en groen in samenhang een rol in een plan of project te geven. Operatie Steenbreek heeft hier dan ook alles mee te maken. ‘Inwoners en andere partijen die ontstenen, dragen hiermee bij aan betere waterberging, zorgen met groene tuinen, groene gevels en groene daken voor een gezondere stad met minder hittestress. Met  Operatie Steenbreek geef je ook meer mogelijkheden aan de bodem. De bodem kan zelfs het dak op.’

Nee is ons antwoord
Een groenondernemer die het gedachtegoed van Operatie Steenbreek in de praktijk brengt, is Jeroen Soontiëns van het gelijknamige bedrijf in Eindhoven. ‘Ons doel is om de tuinbezitter te stimuleren zijn tuin op een groene manier in te richten om daarmee een bijdrage te leveren aan de leefomgeving voor zowel mens als dier. Als we een vraag krijgen of we een tuin volledig kunnen bestraten, is  “nee” ons antwoord’.

Presentaties gemeenten
Aan het einde presenteerden de deelnemende gemeenten hun activiteiten die zij in het afgelopen halfjaar in het kader van Operatie Steenbreek hebben uitgevoerd. Het volledige verslag en de presentaties zijn hier te bekijken:

Doel
Het doel van de actie Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Het doel van het nationale platform is om alle kennis rondom deze thematiek en activiteiten met elkaar te delen om daarmee te voorkomen dat gemeenten het wiel opnieuw gaan uitvinden. Op lokaal niveau is het doel een attitudeverandering te laten ontstaan bij de burgers middels de ontsteningsacties.