Steenbreek sluit aan bij Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Stichting Steenbreek is officieel partner geworden van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Als partner krijgt Steenbreek de kans om strategisch mee te denken over de verdere invulling en realisatie van het Deltaplan en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan op het gebied van biodiversiteit.

De focus van Stichting Steenbreek ligt de komende jaren op vier thema’s: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezonde leefomgeving. Steenbreek wil samen met deelnemende gemeenten, waterschappen en provincies de leefomgeving vergroenen. De soortenrijkdom neemt zowel nationaal als mondiaal af en dat heeft grote gevolgen. Door verharding in privétuinen en de openbare ruimte te vervangen door een diversiteit aan groen krijgen zoogdieren, vlinders, (wilde) bijen en andere insecten een leefgebied met voldoende voedsel. Dat heeft ook een positief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen.

Vijf succesfactoren
In het Deltaplan Biodiversiteitsherstel zijn vijf succesfactoren geformuleerd om de omslag van biodiversiteitsverlies naar biodiversiteitsherstel te maken. Dit zijn: draagvlak en gedeelde waarden (door communicatie); nieuwe verdienmodellen; coherente wetgeving; gebiedsgerichte samenwerking; en kennis & innovatie. Per factor zijn in het Deltaplan ook concrete ambities genoemd.

Steenbreek is ervan overtuigd dankzij de in de afgelopen jaren opgebouwde kennis en data een waardevolle bijdrage te kunnen leveren om de diverse ambities in het Deltaplan te realiseren. De stichting zal ook deelnemen aan de publiekscampagne ‘Maak Grijs Groener’ die het Deltaplan met de partners in oktober lanceerde. De bedoeling van de campagne is burgers kennis te laten maken met het begrip biodiversiteit en ze handvatten te geven om hier zelf mee aan de slag te gaan.

Hard nodig
Dat dit hard nodig is, bleek uit het onderzoek dat Motivaction uitvoerde. Nederlanders vinden biodiversiteit belangrijk, maar het stuit nog op veel onwetendheid. Bijna twee derde van Nederland weet niet waarvoor het begrip biodiversiteit precies staat. Na uitleg vindt 4 van de 5 Nederlanders het belangrijk om biodiversiteit in zijn of haar omgeving, in Nederland én wereldwijd te beschermen.

Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek wil middels acties de leefomgeving vergroenen. Onder de naam Steenbreek worden met de 150 gemeenten, 6 provincies, 4 waterschappen en een woningcorporatie die zich hebben aangesloten, acties opgezet om samen met inwoners en bedrijven de leefomgeving te vergroenen.