12 x groener: Energietransitie en klimaatadaptatie gaan samen

In drie straten in de wijk Paddepoel is de aanleg van het warmtenet mede op initiatief van bewoners benut om gelijktijdig klimaatbestendige maatregelen te realiseren. Samen met Cocreatie Paddepoel heeft gemeente Groningen verschillende ontwerpsessies met bewoners georganiseerd. De veelal oudere bewoners hadden veiligheid en meer natuurbeleving op hun wensenlijstje staan.

De wijk Paddepoel is een grote uitbreidingswijk aan de noordkant van de stad Groningen en gebouwd in de jaren zestig en zeventig. Een wijk met monotone bouw, veel asfalt en weinig groen. Uit de stresstest bleek verder dat de wijk kwetsbaar was voor hitte en wateroverlast.

Klimaatbestendig
Na aanleg van het warmtenet is onder het asfalt is een waterbergende funderingslaag aangebracht, waardoor onder de wegfundering opslagruimte is voor hemelwater. Daarnaast bevat het nieuwe asfalt een speciale toplaag die zonnestralen terugkaatst, wat de hittestress in dit gebied vermindert. Door haakse parkeervakken aan te leggen, is de weg drie meter versmald. Daarmee is meer ruimte voor groen en bomen gecreëerd en auto’s rijden minder hard door de straat.

Leefbaarheid
Door energietransitie te koppelen aan klimaatadaptatie kan de leefbaarheid zeker in kwetsbare wijken verbeterd worden. De wijk neemt als geheel in kwaliteit toe door het verbinden van sociale en andere opgaven met energietransitie, het terugdringen van de energievraag van woningen, de loskoppeling van aardgas én het klimaatbestendig maken. In voorbereiding dient wel meer tijd te worden genomen voor goede afstemming tussen private en publieke partijen. Door deze projecten integraal aan te pakken, worden dubbele kosten bespaard en bij aanleg is er minder overlast voor bewoners. Met als eindresultaat een groene, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving waar bewoners zich weer prettig voelen.

12X Groener
Deze film maakt onderdeel uit van de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit, het bevorderen van de gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. De komende maanden staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuur inclusieve samenleving tot norm te stellen. Zie ook www.degroenestad.nl/12xgroener.