Klimaatadaptief bouwen en inrichten

De definitieve ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten’ is onlangs gepresenteerd. Aan de hand van concrete voorbeelden wordt beschreven wat er binnen decentrale regelgeving mogelijk is voor klimaatadaptief bouwen en inrichten.

Door klimaatverandering neemt de kans op hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen toe. Dat levert risico’s op voor onze gezondheid, veiligheid en economie. Het is van groot belang dat Nederland zich aanpast aan deze veranderingen. De overheid, maatschappelijke organisaties, inwoners en bedrijven werken aan de benodigde aanpassingen voor het omgaan met extreme weersomstandigheden, zodat dit het nieuwe normaal wordt.

Klimaatadaptief bouwen en inrichten biedt een kans om van gebieden aantrekkelijke leef- en vestigingslocaties te maken met meer groen en ruimte voor water in de bebouwde omgeving en voor meer innovatieve bouwvormen. Hiermee worden ook andere doelen dan klimaatadaptatie gediend, zoals een gezonde en veilige leefomgeving, verbeteren biodiversiteit en het verhogen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Het huidige wettelijke stelsel bevat veel mogelijkheden om klimaatadaptief bouwen en inrichten juridisch te borgen. Met name gemeenten kunnen al heel veel vastleggen en ‘regelen’ in hun beleid en ruimtelijke plannen. Deze handreiking over decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen laat aan de hand van concrete voorbeelden zien op welke wijze verschillende aspecten van klimaatadaptief bouwen kunnen worden ‘geregeld’. Zodat de discussie bij gemeenten, waterschappen en provincies niet meer gaat over de vraag of het mogelijk is om deze aspecten te regelen. Maar verschuift naar de vraag in hoeverre decentrale regelgeving nuttig en nodig is en of het ‘regelen’ ook op een andere manier kan. Met bijvoorbeeld stimuleringsmaatregelen of via afspraken in een convenant.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Deelnemende gemeenten aan Steenbreek worden met een activiteitenpakket ondersteund om zo de negatieve gevolgen van verstening om te zetten in de positieve effecten van vergroening. Dit is zo’n andere manier om in dialoog met bewoners, organisaties en bedrijven te zorgen voor het stimuleren van meer groen in de privé-omgeving en alle kansen en mogelijkheden benutten voor het vergroenen van de openbare ruimte. Zodra verbindingen worden gelegd gaan activiteiten meer effect opleveren. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde, fijne leefomgeving. Heb je interesse om aan te sluiten bij Steenbreek? Neem dan contact op met het secretariaat.

Download: ‘Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten’