‘Samenwerken aan biodiversiteit’ jaarthema van Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek gaat dit jaar met het thema ‘Samenwerken aan biodiversiteit’ tijdens diverse activiteiten in het land extra aandacht vragen voor de nadelige gevolgen van verstening op de biodiversiteit.

Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren betekent een groene omgeving een gezonder leven. De enorme verscheidenheid aan levende organismen is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk. Momenteel verdwijnen echter veel plant- en diersoorten en de ecosystemen raken verstoord. Aantasting van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van ons als mens. De constatering, dat ruim driekwart van de vliegende insectensoorten in de laatste 25 jaar is verdwenen, heeft nog steeds niet tot concrete maatregelen geleid.

Bodem is de basis
Door de toename van verstening in de private- en openbare ruimte is nog maar weinig ruimte voor de natuur. Wanneer er geen bloemen groeien, komen er geen insecten en kunnen (wilde) bijen hun noodzakelijk werk niet doen. Verstening heeft ook een negatief effect op veel vogelsoorten en vleermuizen. In een stenen omgeving vind je weinig tot geen leven, zeker niet onder de tegels. Terwijl in de groene ruimte zeker de helft van de aanwezige soorten onder het maaiveld leeft. De bodem is de basis van elke levende tuin. Bacteriën, schimmels, insecten en wormen in de grond zorgen voor voedingsstoffen voor planten en het luchtig houden van de bodem. Door het gezond houden van de bodem zorgen bodemdieren er verder voor dat wij de grond kunnen gebruiken om voedsel te verbouwen.

Tijd voor actie
In samenwerking met meer dan 100 deelnemende gemeenten, waterschappen, provincie en partners staan alle activiteiten van Stichting Steenbreek dit jaar in het teken van het verbeteren van de biodiversiteit en in het bijzonder ook aandacht voor het bodemleven. Iedere vierkante meter steen die wordt vervangen door groen kan al helpen. Insecten, amfibieën, vogels en andere kleine dieren krijgen weer een leefgebied. Voorzitter Wout Veldstra: ‘Iedereen kan zelf een bijdrage leveren door vandaag nog te zorgen voor vergroening van je eigen tuin, je eigen straat en op alle bedrijventerreinen. Door toevoegen van meer groen in de steden en dorpen en meer ecologisch (landbouw)beheer. De natuur is flexibel. Wanneer we nu actie uitzetten, kunnen we misschien nog wat redden van wat we nu nog hebben aan soorten.’ Met als bijkomend voordeel dat met meer groen het regenwater weer goed in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, mensen zich prettiger en gezonder voelen. Plus de fysieke en sociale leefbaarheid in wijk en buurt neemt toe.