Op woensdag 1 mei gaat Operatie Steenbreek van start in Dordrecht. Die dag begint met de ‘Waterspelen’ ook de Week van Ons Water bij Duurzaamheidscentrum Weizigt.

De Waterspelen en Operatie Steenbreek beginnen op woensdagmiddag 13.00 uur met de opening van een geveltuin bij Duurzaamheidscentrum Weizigt. Inwoners van Dordrecht die geen voortuin hebben maar wel een brede stoep voor de deur kunnen bij de gemeente een geveltuintje aanvragen. De gemeente haalt dan tegels uit de stoep waar een geveltuintje voor in de plaats komt. De aanvrager kan dan zelf plantjes zetten.

Tegel ruilen voor een plant
Vanaf 13.00 uur kunnen Dordtenaren bij Duurzaamheidscentrum Weizigt één tegel ruilen voor een plantje. Zo kunnen ze gelijk beginnen met het vergroenen van hun tuin. Geïnteresseerden moeten er snel bij zijn, want op is op. Dordtenaren kunnen ook terecht voor gratis advies over hoe zij hun tuin anders kunnen inrichten zodat er meer ruimte is voor beplanting. Een foto van de tuin meenemen is genoeg.

Operatie Steenbreek komt naar bewoners toe
En wat als Dordtenaren te ver bij Duurzaamheidscentrum Weizigt vandaan wonen om een tegel mee te nemen? Geen punt. Operatie Steenbreek komt deze lente naar de Dordtenaren toe. Zo staan we op woensdag 8 mei in de wijk Vogelbuurt.

Natuurbeleid om planten en diersoorten te versterken werpt zijn vruchten af, maar is wel een kwestie van lange adem. Dit blijkt uit een
rapportage van de provincie Overijssel over de biodiversiteit.

Bepaalde soorten, zoals de otter, herstellen zich. Maar bij andere is dit nog niet het geval. De afname van de biodiversiteit is nog niet overal tot staan gebracht. In het agrarisch cultuurlandschap staat een aantal soorten onder druk zoals de Grutto, Kievit, Nachtegaal en Veldleeuwerik. De rapportage van de provincie Overijssel is een eerste en nog beperkt overzicht van de staat van planten en dieren en is uitgevoerd op verzoek van Provinciale Staten. De provincie gaat deze rapportage elke vier jaar uit brengen.

Achteruitgang
Actief natuurbeleid werpt zijn vruchten af, met name in de gebieden van het Natuur Netwerk Nederland, agrarisch natuurbeheer en Natura2000. Daardoor gaat het, naast de otter, ook beter met een libellensoort als de Weidebeekjuffer. De achteruitgang van de biodiversiteit is goed te zien in het agrarisch cultuurlandschap. De intensivering van het (agrarisch) landgebruik speelt hierbij een belangrijke rol. Als de schaalvergroting en versnippering door gaat, komen de soorten van het agrarisch cultuurlandschap nog verder onder druk. Voor weidevogels, akkervogels en veel insecten blijft de toekomst daardoor ongewis, tenzij er maatregelen worden getroffen die hun leefgebied kunnen herstellen. Er zijn al wel stappen gezet om de kwaliteit van onder andere water en lucht te verbeteren. Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Met onze partners in Overijssel, zoals de natuur- en terrein beherende organisaties en de agrarische collectieven, zetten we ons in voor het herstel van de biodiversiteit. Dat doen we bij de uitvoering van de Natura-2000 plannen, maar ook door landschapsbeheer of meer groen in steden en dorpen. De rapportage toont aan dat we successen boeken, maar dat we er nog lang niet zijn. We moeten hard aan de slag willen we kwetsbare soorten voor Overijssel behouden.”

Grote variatie natuur en landschap
Overijssel kent een grote afwisseling in landschappen. Variatie in landschappen betekent ook een variatie in soorten. Dat maakt Overijssel uniek. Het gaat hierbij onder meer om het grootste laagveenmoeras in Europa, de Wieden en de Weerribben in het noordwesten en de stuwwallen van de Sallandse Heuvelrug en Oldenzaal in Twente. Er is sprake van grote meren en plassen, heide, stuifzanden, bossen en beken. De provincie wordt doorsneden door grote en kleine wateren: IJssel, Zwarte Water, Vecht, Reest, Regge, en Dinkel, elk met een eigen karakteristiek. In Overijssel liggen ook belangrijke hoogveengebieden met kenmerkende planten en dieren. Het gaat hier om Haaksbergerveen, Aamsveen, Witte Veen, Engbertsdijksvenen en Wierdenseveld. Ook herbergt onze provincie een groot aandeel van de zeldzame en soortenrijke blauwgraslanden. De totale oppervlakte van het Natuurnetwerk in Overijssel bedraagt ca. 62.500 hectare.

Woon je in Amersfoort? Heb je een versteende voortuin? In 2019 worden opnieuw klimaatbestendige voorbeeldtuinen in Amersfoort gerealiseerd.

We zijn op zoek naar drie versteende voortuinen in Amersfoort. Meld je aan met je versteende tuin als je bereid bent een ambassadeursrol voor Operatie Steenbreek op je te nemen. Je krijgt dan gratis een ontwerp voor een klimaatvriendelijke tuin en een subsidie van 500 euro voor de uitvoering. De tuin zal nog dit jaar gerealiseerd worden.

Meedoen? Stuur voor 5 mei een foto van je voortuin, je adres en enkele zinnen met je motivatie naar info@lekkerinjetuin.nl

Kijk voor alle voorbeeldtuinen en de betrokken tuinontwerpers en uitvoerders op onze voorbeeldtuinenpagina.

Op de voormalige stortlocatie Mastwijk in gemeente Montfoort worden plannen gemaakt voor de eerste Energietuin van Utrecht. De Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) ontwikkelt hier samen met eigenaar Afvalzorg en omwonenden een Energietuin waarin duurzame energie wordt gecombineerd met openbare natuur, extensieve recreatie en educatie. Met een zonneveld van circa 10-12 hectare als basis, kan het terrein in 2021 circa 10 megawatt aan duurzame energie opleveren.

Mastwijk krijgt met dit plan een gevarieerde en duurzame invulling. Naast ruimte voor zonnepanelen en mogelijk ook biomassa en kleinschalige windenergie, wordt er een verscheidenheid aan vegetatie aangelegd. Zo krijgen de flora en fauna in het gebied een ecologische impuls. Daarnaast zijn er ideeën voor een wandelpad, een uitkijkpunt tot aan de Utrechtse Dom, en andere elementen die de belevingswaarde vergroten. Zo ontstaat een aantrekkelijk gebied voor omwonenden en andere bezoekers om te komen recreëren in de Energietuin. 

De multifunctionele Energietuin wordt samen met de omgeving en belanghebbenden, zoals gemeente Montfoort, provincie Utrecht en lokale organisaties, ontworpen en uitgevoerd. Gerben de Vries, projectleider van de NMU, kijkt met een goed gevoel terug op de eerste publieksavond voor omwonenden die onlangs plaatsvond: “Er is een positieve basis gelegd. De omgeving lijkt open te staan voor het idee van een zonneveld, en wil graag betrokken worden bij de uitwerking van de Energietuin.” Ook wethouder Jocko Rensen toonde zich enthousiast over het initiatief: “Onze gemeente is misschien geen koploper in de energietransitie, maar dit project kan zomaar een voorbeeldfunctie in de regio krijgen”

Tuinen met Energie
“Grootschalige duurzame energie-opwek is essentieel, maar moet wel aansluiten bij de kwaliteit van het landschap en de natuur”, aldus de Natuur en Milieufederaties, initiatiefnemer van het project Energietuinen Nederland. Met de aanleg van tenminste twee iconische Energietuinen willen de Natuur en Milieufederaties laten zien dat duurzame energie van waarde kan zijn voor landschap en omgeving. De bedoeling is dat er over een aantal jaar in heel Nederland plekken gaan ontstaan waar duurzame energieopwekking samengaat met natuur en landschapswaarden, recreatie en educatie. Een uitgebreid traject van voorlichting maakt onderdeel uit van het project, om zo de betrokkenheid onder burgers te versterken en de lokale energie-initiatieven verder te professionaliseren. De Nationale Postcode Loterij maakt het project mede mogelijk dankzij een extra schenking.

Waardevol gebied
“Afvalzorg ziet het als een maatschappelijke uitdaging om van verontreinigde locaties weer een waardevol gebied te maken en beschikt over veel expertise op dit gebied” vertelt Roy Bakker, projectleider bij Afvalzorg. “Daarbij combineren we onze kennis van bodemsanering, (participatie) duurzame energie en landschapsontwikkeling”. De afgelopen jaren heeft Afvalzorg locatie Mastwijk voorzien van een nieuwe laag grond zodat de cultuurtechnische gesteldheid van de bodem weer is hersteld. 

Wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede en Rens Buchwaldt, bestuurslid van Wageningen University & Research (WUR) hebben in het Slijpkruikpark in Ede een UniversiTREE geplant. Alle acht regiogemeenten van Regio Foodvalley hebben een UniversiTREE van de WUR ontvangen. De bomen zijn aangeboden ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de WUR.

Slijpkruikpark
Wethouder Vreugdenhil: ,,Het Slijpkruikpark is vorig jaar helemaal opnieuw ingericht. Het heeft een mooie lanenstructuur gekregen die helemaal doorloopt vanaf het landgoed Kernhem. Een mooie plek voor deze Liriodendron (tulpenboom), die onze verbondenheid met de WUR symboliseert.’’

Netwerk van bomen
René Verhulst, voorzitter Regio Foodvalley “Wat een leuk initiatief van de WUR om een wereldwijd ‘netwerk’ van bomen te maken om zo een symbool van verbondenheid met de continenten te hebben. Wij zijn trots om ook onderdeel uit te maken van dit bomennetwerk. Wageningen is een van de regiogemeenten van Regio Foodvalley. De universiteit levert een substantiële bijdrage aan de ontwikkelingen van kennis en innovatie in onze regio.”

100 bomen voor 100 jaar WUR
Het begon met een idee van een alumnus van Wageningen om 100 bomen voor 100 jaar Wageningen University & Research te planten. Wereldwijd zijn er bomen geplant om een bos van UniversiTREES te creëren. Met het bos wordt symbolisch de wereldwijde verbinding met Wageningen gemarkeerd. De bomen zullen gezamenlijk een blijvende herinnering zijn aan 100 jaar WUR. De eerste bomen zijn in april 2018 in China geplant. Koning Willem-Alexander plantte een UniversiTREE op de Wageningen Campus tijdens de World Wide Wageningen Alumni Day op 23 juni 2018. Er zijn ook nog bomen van de WUR geplant in Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië en Nieuw Zeeland.

Tijdens de eerste officiële Steenbreek actie op het Koningsplein in Den Haag zijn afgelopen zaterdag tijdens Groene Zaterdag 1000 stenen ingeleverd.

Talloze bewoners leverden stenen uit hun voor- of achtertuin in en ruilde deze om voor gratis planten. Ook werden er 70 regentonnen verkocht. Door een bijdrage van het Hoogheemraadschap Delfland waren deze voor 10 euro te verkrijgen.

De Haagse wethouder Duurzaamheid en Energietransitie Liesbeth van Tongeren en Hoogheemraad Marcel Houtzager waren ook aanwezig tijdens deze succesvolle actie.

Projectleider Edwin Cornelissen Operatie Steenbreek: ‘Wat een superactie hebben we samen neergezet. Iedereen heeft keihard gewerkt en het resultaat mag er wezen: ruim 1000 stenen ingeleverd. Daarnaast hebben we ook veel mensen geïnformeerd over het belang van een groene tuin.’ Marcel Houtzager, Hoogheemraadschap van Delfland, vult aan: ‘Ik ben ontzettend blij met deze actie. Het Hoogheemraadschap van Delfland steunt graag dit soort initiatieven die onze regio klimaatbestendig maken.’

Stichting Steenbreek
Stichting Steenbreek is een landelijke campagne die de verstening van de stad tegengaat door acties te organiseren waarbij bewoners en bedrijven (tuin)tegels kunnen omruilen voor gratis planten. De Haagse campagne wordt uitgevoerd door stichting Duurzaam Den Haag in opdracht van gemeente Den Haag.

Hoogheemraadschap van Delfland
Het Hoogheemraadschap van Delfland wil de regio Delfland klimaatbestendig maken, maar heeft daarbij de hulp van de 1,2 miljoen inwoners en bedrijven nodig. Van kleine tot grote initiatieven: iedereen kan en moet bijdragen. Want regenwater valt overal.Het Hoogheemraadschap betaalt mee aan de kosten van dit soort maatregelen die de omgeving klimaatbestendiger maken. Daarom droeg het bij in de kosten van de regentonnen vanuit de Stimuleringsregeling Klimaatadaptatie.

Groene Zaterdag is een initiatief van en voor de bewoners rondom Koninsgplein en omgeving. Meer informatie over groene tuinen en Operatie Steenbreek vind je op de website www.duurzaamdenhaag.nl.

Bron:
Duurzaam Den Haag

Het klimaat verandert. Ook in Haarlem merken ze steeds meer van de gevolgen daarvan.  Door slimme maatregelen te nemen kan er voor worden gezorgd dat de gevolgen voor de bewoners van de stad beperkt blijven. De gemeente zorgt voor de openbare ruimte. Maar de inwoners  kunnen zelf ook maatregelen nemen.

Om inwoners tips en adviezen te geven over hoe zij de tuin het beste groen en duurzaam kunnen inrichten en onderhouden, vindt er op  woensdagmiddag  het gratis groen-in-de-stad-spreekuur van NME Haarlem en Steenbreek023 plaats. Inwoners kunnen daar hun vraag stellen aan hovenier Arjan de Pater of ze kunnen een afspraak maken via adepater@haarlem.nl. Kijk voor meer tips voor een groenere tuin op www.steenbreek023.nl.

Bron:
Gemeente Haarlem

Steeds vaker krijgen we te maken met extreem weer. Langere perioden van droogte en hitte maar ook grote wateroverlast door enorme hoosbuien. Straten en tuinen die blank komen te staan door een stortvloed van regen of juist het verdrogen van bomen en planten omdat er wekenlang geen druppel water valt.

Gelukkig kunnen we daar met z’n allen iets aan doen. De gemeente Weert, recent aangesloten bij Stichting Steenbreek, helpt graag hierbij. Met een gratis adviesgesprek en eventueel subsidie. Kom in actie, neem eenvoudige maatregelen in uw tuin. Kijk voor meer informatie op www.waterklaar.nl.

Bron:
Gemeente Weert

Het beter verwerken van hoosbuien, meer verkoeling bij hitte, maatregelen tegen verdroging, een groter leefgebied voor bijen en vlinders en meer parken om te spelen. Amersfoort zet in op een betere leefomgeving voor plant, dier en mens. Klimaatbestendigheid, recreatie en biodiversiteit gaan daarbij hand-in-hand.

“De uitdaging is om hier ruimte voor te blijven vinden in een groeiende stad als Amersfoort”, aldus wethouder Kraanen. “Het doel is in 2050 een klimaatbestendige stad met volop ruimte voor water en groen te zijn.” Woensdag 9 april stelde het college het programma Klimaatbestendige en Groene Stad vast.

2 miljoen euro
De komende jaren is zo’n 2 miljoen euro beschikbaar om, samen met inwoners, de stad verder te vergroenen. Daarnaast wordt in bestaande projecten meer rekening gehouden met groene en klimaatadaptieve maatregelen. Wethouder Kraanen: “Wij staan wereldwijd, in Nederland en dus ook in Amersfoort, voor flinke uitdagingen. Nu al is klimaatverandering zichtbaar: hoosbuien, hitte en droogte komen steeds vaker voor. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. We werken aan klimaatbestendigheid door in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering en de stad geleidelijk aan te passen. Het is ons doel om in 2050 een klimaatbestendige ruimtelijk inrichting te hebben; en hiermee een stad die het vermogen heeft goed te blijven functioneren als het klimaat verandert.”

Groene maatregelen
Veel klimaatadaptieve maatregelen zijn ook groene maatregelen. Amersfoort zet in op méér groen en kwalitatief béter groen. Namelijk groen dat bijdraagt aan de biodiversiteit, recreatie en dus ook de klimaatadaptie van de stad. Dit doen we bijvoorbeeld door tegels en verharde oppervlakken in de openbare ruimte te vervangen voor groen. Dat levert veel op: betere ‘sponswerking’ voor het opvangen van hevige regenbuien, meer verkoeling tijdens hitte en een betere leefomgeving voor plant, dier en mens.

Gemeente gaat aan de slag
De uitdaging is om voldoende ruimte te blijven creëren voor groen en water in een groeiende stad als Amersfoort, waar ook ingezet wordt op bijvoorbeeld meer woningen. Bij de ontwikkeling en (her)inrichting van de openbare ruimte neemt de gemeente klimaatadaptieve en groene maatregelen daarom zoveel mogelijk mee in projecten. Denk onder andere aan:

  • Uitbreiden van beplanting geschikt voor vogels en insecten
  • Verbeteren en uitbreiden van beweegrondjes
  • Stapsgewijs verder vergroenen van schoolpleinen
  • Samen met de stad

Steenbreek
Daarnaast zet de gemeente ook actief in op het inspireren en stimuleren van ontwikkelaars, bedrijven en bewoners om zelf ook maatregelen te nemen. Als we alleen maatregelen in de openbare ruimte uitvoeren, dan missen we veel plekken waar we ook kunnen vergroenen. Dit doen we door:

  • Pilot regenwatercoaches, adviseren het regenwater in de tuin te laten infiltreren
  • Opzetten van operatie steenbreek in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het vervangen van tegels door groen op brede stoepen en (parkeer-)pleinen. Bewoners leveren locaties aan.
  • Met operatie steenbreek – lekker in je tuin: bewoners inspireren hun tuinen te ontstenen en te vergroenen (of klimaatbestendig te maken)
  • Meetjestad: bewoners faciliteren zelf onderzoek te doen naar klimaatverandering.

En vier groene prioriteiten uit de stad: het uitbreiden van speelnatuur, eetbaar groen, vergroenen van winkelcentrum Schothorst en het Soesterkwartier.

De plannen zijn een verdere uitwerking van het collegeakkoord en het idee is dat alle Amersfoorters de komende jaren in hun leefomgeving iets merken van de vergroening en klimaatadaptieve maatregelen.

Bron:
Gemeente Amersfoort

De Hoek Oude Haaksbergerweg in Goor, Westerhof in Dalfsen en de Stationsstraat in Raalte mogen zich de groenste straten van Overijssel noemen.

De drie straten wonnen de ontwerpwedstrijd ‘Ontwerp jij de Groenste straat van Overijssel’. Hoek Oude Haaksbergerweg werd winnaar in de categorie kindvriendelijk, Westerhof de groenste straat als het gaat om biodiversiteit en de Stationsstraat is de groenste klimaatbestendige straat. De winnaars werden gekozen door een vakjury en een publieksjury van alle deelnemende straten via het songfestivalsysteem. Met 20.000 euro van de provincie per straat kan elke winnaar aan de slag om het ontwerp uit te voeren. De Stationsstraat kreeg een bonus van 5.000 euro omdat die straat in het ontwerp alle drie categorieën het beste had verwerkt.

Gedeputeerde Hester Maij: “Ik feliciteer de winnaars van harte met hun verkiezing tot Groenste Straat van Overijssel. Geweldig om te zien hoeveel inwoners van Overijssel met zoveel passie hun directe omgeving groener willen maken. Meer planten en ruimte voor dieren in onze omgeving, zo belangrijk voor ons klimaat, de biodiversiteit en het welzijn van mensen, lukt ook alleen wanneer inwoners daarin direct betrokken worden. Ze moeten kunnen meedenken maar ook ondersteund worden bij de uitvoering. Zo brengen we de natuur pas echt dicht bij mensen. En alle deelnemende straten hebben laten zien dat dat werkt.”

32 straten deden mee
In totaal hadden 32 straten zich opgegeven voor de wedstrijd. In januari werden er 14 uitgeloot (een per gemeente, uit 14 gemeenten waren aanmeldingen binnen gekomen). Die gingen daarna aan de slag met hun voorstel waarbij ze begeleiding kregen van deskundigen op het gebied van een groene bebouwde omgeving. Een vakjury koos in maart de negen finalisten, drie in elke categorie.
De andere deelnemende straten waren:
Kindvriendelijk: kinderen kunnen in deze straat heerlijk buiten ravotten in het groen!
• Vogelslag in Deventer
• Plein Trompstraat in Genemuiden
Biodiversiteit: (Inheemse) planten en dieren voelen zich welkom in deze straat. Of het nu gaat om de egel of de bij.
• Laan Hart van Zuid in Hengelo
• Vriezenveensweg in Almelo
Klimaatbestendig: Deze straat is een koele, groene oase tijdens een hittegolf en kan voldoende water opvangen tijdens een hoosbui.
• Delistraat in Enschede
• Christinastraat in Kampen

De komende periode wordt met de straten besproken of ze met het prijzengeld direct aan de slag kunnen of nog hulp nodig hebben. Ook de betreffende gemeente sluit daar bij aan. De vergroening moet eind 2020 gerealiseerd zijn. Voor meer informatie: jijenoverijssel.nl/groenstestraat