Actieplan biodiversiteit Flevoland

De biodiversiteit staat onder druk en dat heeft grote gevolgen voor het leven op aarde, de landbouw, natuur en de stad. De verscheidenheid aan dieren, planten, micro-organismen en ecosystemen vormen de basis voor al het leven op aarde.

De biodiversiteit regelt het klimaat en de waterkringloop, zuivert water en lucht, breekt organisch afval af, bestuift planten en verspreidt zaden, beschermt tegen ziektes en zo meer. Onze volksgezondheid kan ook niet los gezien worden van de gezondheid van ecosystemen. Met het Actieplan Biodiversiteit gaat provincie Flevoland de komende jaren aan de slag om de biodiversiteit te versterken.

Actieplan Biodiversiteit
Flevoland zet verschillende actielijnen in om de biodiversiteit te herstellen in stedelijk-, landelijk- en natuurgebied. De groenblauwe dooradering ofwel ‘De Groene Draad’ die al deze gebieden met elkaar verbindt krijgt daarbij veel aandacht. Met als uiteindelijk doel dat de groene draad een aaneengesloten leefgebied van planten voor vogels, insecten en zoogdieren gaat worden. De groene draad loopt vanaf de achtertuin, kleine slootjes en schoolpleinen in de stad naar de bermen, vaarten en openbare ruimtes in het dorp. En via de akkerranden, tochten en erfbeplanting in het landelijk gebied naar de natuurvriendelijke oevers diep in de natuurgebieden. Ook wordt de komst van natuurinclusieve landbouw rondom natuurgebieden gestimuleerd. Dit levert een bijdrage aan de zachte overgangen tussen het dichte bos en het zeer open agrarisch landschap.

Provincie Flevoland geeft het goede voorbeeld met natuurinclusief bouwen, ecologisch beheer van bermen, slootkanten en groene inrichting van infrastructuur. Samen met alle gemeenten wordt beleid ontwikkeld waarbij versterking van biodiversiteit vast onderdeel is. Bij de planning van wijken, bij de bouw van woningen, bij het beheer van de openbare ruimte en de aanleg van infrastructuur overal wordt versterken van biodiversiteit gestimuleerd. Veel Flevolandse tuinen zijn versteend. Bewoners en bedrijven worden geïnspireerd om ook een bijdrage te leveren door woningen, gebouwen en tuinen zoveel mogelijk te vergroenen.

Samen op weg naar een florerende natuur
De weg naar een florerende natuur en het herstellen van de biodiversiteit is een omvangrijke opgave die alleen samen gerealiseerd kan worden. Daarom zet provincie Flevoland verschillende programma’s in, zoals het promoten van projecten en pilots voor meer zelfinitiatief van partijen die zorg willen dragen voor een sterke natuur. Dit alles nadrukkelijk samen met bedrijven, bewoners, gemeenten, agrariërs, terrein beherende organisaties, waterschappen en andere maatschappelijke partners. De natuur is wat ons allemaal verbindt en is van groot belang voor huidige en toekomstige generaties. Bekijk hier de film over het thema biodiversiteit

12X Groener
Deze film is de laatste uit de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit en gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving.