In Beeld: Enschede zet in op klimaatbeleid en vergroening

Steeds vaker hebben we te maken met extreme wateroverlast en langdurige periodes van droogte. Zo ook in Enschede. Na enorme overstromingen in 2010 en 2013 was de schade aanzienlijk en veel huizen hadden waterschade. Het afgelopen decennium is dan ook volop ingezet op waterbeheer, klimaatbeleid en vergroening.

Door het verdwijnen van de vroegere textielindustrie wordt steeds minder water aan de bodem onttrokken. Het gevolg is een stijging van het grondwater waardoor het risico op wateroverlast in lagergelegen stadsdelen toeneemt. Binnen de stad is het hoogteverschil zo’n 40 meter. Met de zogeheten Watervisie (2012) heeft de gemeente plannen gemaakt waarin oude en nieuwe stadsbeken en het scheiden van schoon en afvalwater een grote rol gaan spelen. Bij de herinrichting van straten krijgt de afvoer van water meer ruimte. Daarbij wordt standaard ruimte gemaakt voor groen en aanplant van nieuwe bomen. De kilometerslange nieuwe stadsbeek is nu bijna gereed. Aanvankelijk waren bewoners vanwege de veiligheid van hun kinderen enigszins angstig met de komst van open water in hun buurt. Dankzij goede communicatie is deze angst weggenomen. Verder merken bewoners dat hun kelders tijdens heftige regenbuien niet meer onder water lopen en is geen schimmel meer in huis.

Groene campus als living lab
De Universiteit van Twente vindt watermanagement van groot belang voor de leefbaarheid van onze omgeving. De groene campus is een living lab voor onderwijs en onderzoek en daarmee de geschikte plek voor een waterzuiveringslab. Vanuit diverse plekken wordt regenwater opgevangen en gevoerd naar een vijver. In deze vijver is een reinigend helofytenfilter aangebracht. Dit filter zuivert het regenwater. Het water wordt vervolgens naar de schoonwaterkelder gepompt waarin ongeveer 1000 m3 water opgeslagen kan worden. Dit water wordt weer gebruikt voor het beregenen van de vele sportvelden. Op diverse locaties op het UT terrein is circa 5.500 m2 tuin aangelegd volgens het vaste plantenconcept van GreentoColour. Deze uitgekiende beplanting draagt bij aan wateropvang en heeft nauwelijks onderhoud of watergift nodig. Daarnaast dragen de planten bij aan het verbeteren van de biodiversiteit en genieten studenten en buurtbewoners het hele jaar door van de prachtige kleurrijke omgeving.

Ruimte voor water
Bij de inrichting van de stad was de stedenbouw altijd leidend en moest er voor groen worden onderhandeld. Nu zorgt de wateropgave ervoor dat steeds meer disciplines aan tafel komen om de ruimte om ons heen anders in te richten. Daarmee krijgen we uiteindelijk een klimaatbestendige omgeving met meer ruimte voor water én nieuwe natuur. Een opgave die alleen bereikt kan worden als gemeente, waterschap, onderwijs, burgers en bedrijven samenwerken.

12X Groener
Deze film maakt onderdeel uit van de serie 12X Groener. In Nederland zijn al prachtige voorbeelden die laten zien dat een natuurinclusieve manier van inrichten, beheren en woningbouw mogelijk is. Een gebiedsgerichte aanpak waarbij partijen samenwerken om te zorgen voor meer verbinding tussen mens en natuur. Waarbij aantoonbaar meerwaarde wordt geboden aan het bevorderen van de biodiversiteit en gezondheid alsook het klimaatbestendig maken van onze leefomgeving. Dit jaar staat elke maand een provincie én thema uit de Omgevingswet centraal. Deze voorbeelden bieden gezamenlijk inspiratie om een natuur inclusieve samenleving tot norm te stellen.