‘Rol burgers bij klimaatadaptatie en biodiversiteit mag niet onderschat worden’ 

De rol van burgers bij het nemen van klimaatadaptieve maatregelen, bijvoorbeeld tegen wateroverlast, mag niet onderschat worden. Uit de eerste resultaten van de enquête van Stichting Steenbreek geeft 97 procent van de ondervraagde gemeenteambtenaren aan dat bewoners met hun tuin een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan klimaatadaptatie en biodiversiteit.  

Er zijn in Nederland ongeveer 6,4 miljoen tuinen. Dit resulteert in een totaaloppervlak aan tuinen van ruim 107.000 hectare (Cobra Groeninzicht). Van al deze tuinen is ruim 46 procent betegeld. Wanneer deze tuinen gevuld zouden zijn met bomen, planten en moestuintjes zou dat een enorme boost geven aan de biodiversiteit in ons land en bijdragen aan klimaatoplossingen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Bij Stichting Steenbreek zijn ruim 160 gemeenten aangesloten, bijna de helft van alle lokale overheden. In de enquête die Steenbreek onder ambtenaren van deze gemeenten hield, werd als stelling gegeven dat bewoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het veranderende klimaat en achteruitgang van de biodiversiteit door hun tuinen te ontstenen. Hiermee was 97 procent van de respondenten het eens. Het is overigens de vraag hoeveel politieke partijen in hun programma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart, bewonersparticipatie bij het vergroenen van de gemeenten hebben opgenomen als aandachtspunt. Hoewel ambtenaren zien dat vergroening bijdraagt aan leefbaarheid en sociale cohesie (83%), zijn de meningen over het koppelen van rioolheffing aan hoeveelheid versteend oppervlak verdeeld; 45 procent is het hiermee eens.

Positief
Uit eerder onderzoek zijn soortgelijke resultaten gekomen. Onderzoekers van de HZ University of Applied Sciences, Hanzehogeschool Groningen, Van Hall Larenstein en Hogeschool Rotterdam hebben in ‘Burgerparticipatie en klimaatadaptatie’ onderzocht hoe overheden bewoners kunnen betrekken bij klimaatadaptatie. Uit dat onderzoek blijkt dat bewoners over het algemeen positief staan tegenover vergroening. Van de drie klimaatrisico’s ervaren zij hitte als het grootse probleem. Bewoners zien echter nog niet de noodzaak om zelf in actie te komen. Als ze hun tuin onder handen nemen, spelen andere overwegingen een rol.

Tijd voor actie
Naar aanleiding van dit onderzoek wil Stichting Steenbreek vanaf dit jaar actiever bewoners gaan betrekken bij de vergroening van hun omgeving. Roel van Dijk, directeur van Stichting Steenbreek: ‘Nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen we weer aan de slag met de acties en dat wordt hoog tijd. De urgentie is groter dan zij is geweest en dat werd deze week wederom bevestigd door het nieuwste IPC-rapport over het klimaat. Onze landelijke campagnes – de Week van de Groene Tuin, het NK Tegelwippen, Boomspiegelfeest en het Vergeten Plantseizoen – en concrete vergroeningsacties zoals “tegelruilacties”, “regentonnenacties” en “geveltuinenacties” moeten eraan bijdragen dat mensen inzien dat zij ook een verschil kunnen maken en hun tuin gaan vergroenen. Wij ondersteunen hen daarbij. Het is belangrijk dat bewoners zich beseffen dat alle beetjes helpen.’