Meerjarenplan: Steenbreek gaat meer maatwerk bieden

Gemeenten zijn enthousiast over de missie van Stichting Steenbreek. Dit blijkt uit het behoefteonderzoek onder deelnemers. Tijd en menskracht vormen echter vaak een drempel om vergroeningacties stevig aan te pakken. Daarom gaat Steenbreek vooral maatwerk bieden: er wordt meer gekeken naar de behoefte van de gemeenten.

Steenbreek heeft de plannen voor de jaren 2023-2026 in het meerjarenplan ‘Tijd van vrijblijvendheid is voorbij’ staan. Sinds de oprichting in 2015 heeft Steenbreek de focus vooral gericht gehad op het creëren van bewustwording en het kweken van enthousiasme voor meer vergroening bij gemeenten, organisaties en particulieren. Dat heeft er onder mee toe geleid dat deze onderwerpen in een aantal gemeenten in de verkiezingsprogramma’s in 2022 en in de coalitieakkoorden (periode 2022-2026) worden genoemd. Steenbreek startte met vijf gemeenten die zich aansloten; inmiddels zijn er ruim 170 deelnemende gemeenten.

Handelen
Toch is het werk voor Steenbreek nog lang niet gedaan. In bestaande wijken, nieuwbouwwijken, bedrijventerreinen en tuinen van woningbouwcorporaties is verharding veelal de norm. Ook in de openbare ruimte zijn nog steeds veel tegels en andere soorten verharding te zien. In de komende jaren (2023-2026) wil Stichting Steenbreek samen met haar partners voor elkaar krijgen dat de vergroening in tuinen, op bedrijventerreinen en in de openbare ruimte de norm wordt.

Na de periode van bewustwording is het nu tijd voor handelen. Steenbreek vindt dat hierbij iedereen, van bestuurder tot inwoner, verantwoordelijk is voor een groene en duurzame leefomgeving en dat zij dus gezamenlijk in actie moeten komen.

Behoefteonderzoek
Het beleid voor de komende jaren is onder meer gebaseerd op de resultaten van een enquête onder de deelnemende gemeenten en partnerorganisaties. Uit de resultaten blijkt dat gemeenten en andere partijen enthousiast zijn over de missie van Stichting Steenbreek en deze van harte ondersteunen. Een deel van de gemeenten maakt echter nog niet optimaal gebruik van het aanbod. Hoewel de acties en communicatiemiddelen van Stichting Steenbreek laagdrempelig zijn, kost het gemeenten ook veel tijd, vooral omdat er bewonersparticipatie bij nodig is. Biodiversiteit en klimaatadaptatie staan daarnaast niet overal hoog op de agenda. Daarom moeten meer ambtenaren van diverse disciplines werken aan het creëren van draagvlak voor deze thema’s binnen de gemeenten, volgens Steenbreek.

Uitbreiding bestuur
Het dagelijks bestuur van Stichting Steenbreek is in het afgelopen jaar uitgebreid met diverse leden. Dat zijn Monique van der Plas (portefeuille gemeenten), Leander Ernst (portefeuille onderwijs en onderzoek) en Simon de Jong (portefeuille consulenten). Daarnaast is recent door Saskia Borgers de portefeuille financiën ingevuld. Het bestuur is daarmee op volle sterkte.

Een samenvatting van het meerjarenplan is hier te zien.