Stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek willen samengaan

De onafhankelijke stichtingen Entente Florale Nederland en Operatie Steenbreek zijn voornemens om vanaf 1 januari 2019 samen te gaan. Voornaamste reden hiervoor is dat beide organisaties al geruime tijd inhoudelijk nauw samenwerken en in dezelfde persoon het bestuurssecretariaat delen.

De gezamenlijke boodschap wordt dan met de gebundelde kracht, aanwezige knowhow en ervaring, onder één noemer onder de aandacht gebracht. Namelijk: Het uitgangspunt dat groen de motor is voor een duurzame leefomgeving. Met daaraan gekoppeld het streven naar een goede toepassing van groen zowel in de private als in de publieke ruimte en het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners en bedrijfsleven daarbij.

De besturen van beide organisaties hebben fiat gegeven om dit samengaan nader te onderzoeken. Het streven is om medio december in de respectievelijke bestuursvergaderingen het definitieve besluit ten aanzien van dit samengaan vast te stellen. Het voornemen is om vanaf het nieuwe jaar het gezamenlijke activiteitenprogramma voort te zetten. Hoe dit programma er voor 2019 concreet komt uit te zien, wordt in de komende periode nader bepaald. Dit geldt ook voor de nieuwe bestuurssamenstelling.

Samenwerking
Vanaf de oprichting van Operatie Steenbreek in 2015 werden er al veel activiteiten in samenwerking met Entente Florale Nederland uitgevoerd, zoals de Nationale Groendag, workshops en kennisdagen, alsmede de informatieverspreiding middels de digitale en papieren kanalen.

Privaat en openbaar
Waar Entente Florale Nederland zich met de Vitale Groene Stad richt op de openbare ruimte ligt de aandacht bij Operatie Steenbreek op de private ruimte (tuinen en bedrijventerreinen). Door de overlap van de werkzaamheden middels het secretariaat, de activiteiten, het uitgebreide netwerk maar ook door het uitdragen van de vergelijkbare doelstelling is een samengaan de meest logische vervolgstap in verband met de groei van de organisatie.