De actie ‘Tegel eruit, plant erin’ gaat op zaterdag 28 maart door. Intratuin heeft besloten de actie zelf te gaan doen, met de eigen Intratuin-mensen. Zonder de ondersteuning van Groei&Bloei.

Voor meer informatie klik hier.

Lees hieronder het eerder gepubliceerde bericht over deze actie.

Lever op zaterdag 28 maart 2020 een tegel uit eigen tuin in en krijg een gratis tuinplant cadeau. Tuinvereniging Groei & Bloei organiseert dit jaar samen met Intratuin voor de 6e keer de inwisselactie ‘Tegel eruit, plant erin’ met als doel: een nog groener Nederland. Planten zorgen niet alleen voor een prettig leefklimaat maar ook voor een betere biodiversiteit (bijvoorbeeld meer voedsel voor bijen en vlinders). Daarnaast dragen ze een steentje bij aan een natuurlijke oplossing van de gevolgen van klimaatverandering.

Kom op zaterdag 28 maart 2020 tussen 10.00 en 15.00 uur met een tuintegel (minimaal 30×30 cm) naar een vestiging van Intratuin. Daar staan vrijwilligers van Groei & Bloei klaar om de tegel in ontvangst te nemen. Je ontvangt vervolgens een voucher voor een gratis actieplant. Het is overigens niet de bedoeling dat alle overbodige stenen en tegels ingeleverd worden; maximaal 1 tegel per persoon.

Klimaatbestendig
Tuinvereniging Groei & Bloei en Intratuin adviseren meer planten in de tuin te zetten.

 • Meer planten en minder tegels betekent minder wateroverlast. Regenwater kan beter in de bodem zakken waardoor de riolering minder snel overbelast raakt.
 • Warmte blijft boven een betegelde tuin langer hangen. Het vervangen van tegels door planten zorgt direct voor minder hitte in de tuin.
 • Meer planten in de tuin zorgt voor een betere biodiversiteit en dat is goed voor onder meer bijen, vlinders, andere bestuivers en vogels.

Kijk voor meer informatie en de actievoorwaarden op www.intratuin.nl/acties en www.groei.nl.

Fotocredit: Intratuin

Het initiatief voor de Steenbreektrofee 2020 dient in hoofdlijnen te voldoen aan:

 • Actieve participatie van de inwoners, dat kan zowel zijn om draagvlak te bereiken als door hen zelf actief een rol te laten spelen in planvorming en/of beheer van het project;
 • De creativiteit van de inwoners in de projecten;
 • Bijdrage aan gezondheid en sociale cohesie (groen als ontmoetingsplek en een omgeving die uitdaagt om te bewegen of te herstellen);
 • Het stimuleren van de biodiversiteit;
 • Het ontstenen van de private en publieke ruimten;
 • Het benutten van groen en water ten behoeve van klimaatadaptatie (wateropvang, droogtebestrijding en hittestress);
 • Het stimuleren van het gebruik van groen in de stedelijke omgeving met als resultaat het versterken van het woon- en werkklimaat, denk hierbij onder andere aan bedrijventerreinen en kantoorgebieden;
 • De mate van integrale benadering, waarin groen en water integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen;
 • De mate waarin de buurt, gemeente en regio verschillende functies en waarden van groen gecombineerd benutten voor ecologie, klimaat, gezondheid, sociale cohesie en omgevingskwaliteit;
 • De mate waarin het project/initiatief bijdraagt aan het verbinden van groen en water en het opbouwen van een groennetwerk op niveau van straat, wijk, dorp en stad (Groene Metropoolgedachte);
 • Het project/initiatief dient een stimulerende werking te hebben op de gebruiker van de desbetreffende ruimten;
 • De trofee wordt toegekend aan innovatieve gerealiseerde projecten die tot concrete vergroening hebben geleid. Dit kan zijn op diverse schaalniveaus (straat, buurt, wijk, dorp, stad);
 • Tot slot: de samenwerking bij de uitvoering tussen de betrokken partijen (denk aan inwoners, ondernemers, overheid, gebiedsontwikkelaar, corporatie en dergelijke) moet centraal staan.

Wij besteden gemiddeld 1 tot 4 uur per week aan tuinieren en we beleven er plezier aan. Over het resultaat zijn Nederlanders dan ook tevreden: we geven onze tuin gemiddeld een 7,0. Dit blijkt uit de Tuinmonitor 2020 van WOLF-Garten, een online onderzoek naar het tuiniersgedrag van Nederlanders. 

In het algemeen worden grasmaaien, snoeien en tuinaanleg het meest genoemd als favoriete tuinklussen. Er zijn echter duidelijke verschillen: 65% van de mannen vindt grasmaaien het leukste, tegenover 35% van de vrouwen. Een zelfde verschil is te zien bij bollen planten: 40% van de vrouwen doet dit graag, terwijl slechts 19% van de mannen dit als favoriet noemt. Over wat we niet leuk vinden zijn mannen en vrouwen het wel eens: onkruid wieden en schoffelen worden gezien als de minst leuke tuinklussen.

Milieubewustzijn
Veruit het belangrijkste is dat tuinieren ons plezier geeft, zo zegt 60% van de mensen. Bijdragen aan een beter milieu is voor slechts 6% van de mensen een reden om een tuin te hebben en te onderhouden. Toch proberen we wel rekening te houden met het milieu: bij aankoop van zaden, bemesting en tuinvoeding zegt 32% altijd rekening te houden met het milieu en ruim 50% zegt dit soms te doen.

‘Maar liefst driekwart van de mensen heeft gelukkig een tuin met overwegend beplanting. Toch zou een derde van de mensen het liefst nog meer groen in de tuin willen. ‘

Dit blijkt uit de Tuinmonitor 2020

Meer groen, minder grijs
Een tuin met veel groen draagt bij aan de biodiversiteit en helpt wateroverlast bij regenval voorkomen. Daarom vroeg WOLF-Garten de deelnemers aan het onderzoek ook naar de verhouding groen en grijs (betegeling) in de tuin. Slechts 8% heeft de tuin grotendeels betegeld. Maar liefst driekwart van de mensen heeft gelukkig een tuin met overwegend beplanting. Toch zou een derde van de mensen het liefst nog meer groen in de tuin willen.  

Tevreden 

De helft van de respondenten geeft aan tussen de 1 en de 4 uur per week in de tuin aan het werk te zijn. Toch is er ook een groep fanatiekelingen, 10%, die meer dan een dag per week tuinieren. Deze inspanningen zijn niet voor niets want de deelnemers aan het onderzoek beoordelen het resultaat met een 7,0. Daarnaast durft 62% wel te zeggen dat zijn of haar tuin mooier is dan die van de buren.

Winkelen
Bijna driekwart van de aankopen die we doen voor de tuin zijn planten, bloemen en bomen. Tuingereedschap wordt voornamelijk door mannen gekocht, vrouwen kopen daar tegenover weer vaker sfeerproducten en decoratie. Dit kopen Nederlanders bij voorkeur in de winkel, slechts 8% geeft de voorkeur aan online shoppen.

Stichting Steenbreek bestaat dit jaar vijf jaar. We zijn in 2015 gestart met vijf gemeenten en inmiddels zijn er zo’n 120 gemeenten, vier waterschappen en vier provincies aangesloten.

Vorig jaar is Stichting Operatie Steenbreek gefuseerd met Stichting Entente Florale Nederland en verder gegaan onder de naam Stichting Steenbreek. Samen met onze partners wordt gewerkt aan een verbrede doelstelling om de ruimte om ons heen klimaatadaptief te maken met daarbij altijd aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Concrete groene acties in de tuin, op straat, in de wijk en verder. In de hele buitenruimte dus.

Voorbereiden komende periode
Wat vijf jaar geleden begon als een kleine actiegroep, is ondertussen uitgegroeid naar een landsbrede beweging met een bijbehorende sterke structuur. Nu zijn we ons aan het voorbereiden op de komende periode, waarbij nog nadrukkelijker inzetten op kennisontwikkeling en PR. Hierbij is uw input waardevol. Wij vragen u dan ook vragen enkele inhoudelijke vragen te beantwoorden. Mede naar aanleiding van uw antwoorden kunnen wij ‘onze weg’ vervolgen om onze doelstellingen te behalen.

Deze vragen vult u anoniem in. Wel zijn we benieuwd naar uw profiel.

Al met al duurt het invullen van deze enquête zo’n 5 minuten.

START DE ENQUÊTE

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,
Wout Veldstra
Voorzitter

Recent heeft KNNV Uitgeverij het boek Hoe help ik de dieren in mijn tuin op de Nederlandse markt uitgebracht. Dit van oorspronkelijke Engelse boek, geschreven door Helen Bostock en Sophie Collins, biedt allerlei praktische ideeën en wetenswaardigheden om het dierenleven in de tuin te vergroten.

Het boek is ingedeeld in vijf hoofdstukken. “In de lucht”, “Op (en onder) de grond”, “Water in de tuin”, “De helpende hand” en “Het grote geheel”. De paragrafen, zo’n 20 tot 25 per hoofdstuk, kennen alle een vraag. Het antwoord daarop is vervolgens in de meeste gevallen op twee pagina’s uitgewerkt. De items zijn door deze opzet heel overzichtelijk tot je te nemen. Iedere paragraaf heeft een kader met een zogenoemde A. Deze staat voor “snelle antwoorden” en via beknopte informatie krijg je antwoord op de vraag in de desbetreffende paragraaf. Een voorbeeld van zo’n vraag is: Waarom moet ik wespen welkom heten? Via het antwoord in het kader A lees je vervolgens: ‘… dat de wesp bovenaan de voedselpiramide staat van de insecten en enorme aantallen bladluizen, rupsen en vliegen eet. Een gezonde wespenpopulatie wijst erop dat je tuin gezond is.’ Je kunt als lezer dan snel de keuze maken om de hele paragraaf door te nemen. De teksten daarvan zijn duidelijk opgezet met een aansprekende illustratie en met een kader waarin extra achtergrondinformatie te vinden is. In de paragraaf over de wesp wordt in dit kader bijvoorbeeld aandacht besteed aan de hoornaar.

De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend en praktisch van aard zijn. Kortom: een inspirerend boek dat veel inspiratie en feiten biedt voor eenieder die de tuin wil vergroenen.

Aan te bevelen JA / NEE
JA. Dit boek is niet alleen interessant voor degene die van een versteende tuin een groene tuin wil maken waar plaats is vogels, insecten, egels en andere dieren. Zeker ook voor mensen die al een groene tuin hebben met veel dieren, heeft dit boek veel nieuws te bieden. De weetjes, die op laagdrempelige manier worden gepresenteerd, en de kaders met praktische informatie maken het boek interessant om te lezen.
Een minpuntje is dat in de eerste regel in het voorwoord over Groot-Brittannië wordt geschreven. In mij ogen was het beter geweest om hier de Nederlandse situatie aan te halen.

Praktische informatie:
Titel: Hoe help ik de dieren in mijn tuin (Hardcover, 2020)
Prijs: € 21,95
ISBN: 9789050117272
Inkijkexemplaar

Tekst: Roel van Dijk